வந்தது. இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் அதிகரித்த நிகர லாபம் $286.3 மில்லியன் ஆகும்.

இந்த ஆண்டுக்குப் பிறகு, முந்தகவிதையில் அதிகரித்த நிகர லாபம் $232.7 மில்லியன் ஆகும். இதன் அளவு 23.1% அதிகமாக உள்ளது.

குழுமத்தின் நடைமுறையும் அளவும் அதிகரித்து, ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடைப்படையில் 7.9% மேல் செல்கின்றன. அந்த வருவாய் பழைய ஆண்டின் $577.4 மில்லியன் இருக்கும், ஆனால் இந்த ஆண்டில் $623 மில்லியன் ஆக வளர்ந்துவிட்டது.

பங்குச் சந்தை அதிகரித்த நாணயம் மற்றும் பண்டக வர்த்தகம் ஆகிய காரணங்கள் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. $133.2 மில்லியன் நிகர லாபம் உள்ள பண்டக வர்த்தகம் 35% அதிகமாக அதிகரித்தது, மேலும் இந்த ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் $179.8 மில்லியன் ஆக்கப்பட்டது.

பங்குச் சந்தை அறிந்த பணப் பங்குகள் மூலம் அதிகரித்த நிகர லாபம் $197.7 மில்லியன் இருக்கும், அவை திருப்பிக்கப்பட்டு $175 மில்லியன் ஆக 11.5% குறைந்துவிட்டன.

புதிய பங்குகள் பட்டியலிடப்பட்டு, அதன் எண்ணிக்கை எட்டாகக் குறைந்துவிட்டது. ஒரு பங்கின் வருவாய், முதல் பாதியில் 21.8 காசில் இருந்து 26.8 காசாக அதிகரிந்துவிட்டது, மகிழ்ச்சியும் உண்டானது.